13. Ojczyzna - 2016 Listopad

Celem formacji w projekcie jest ukazywanie drogi do chrześcijaństwa konsekwentnego w wymiarze społecznym.

Źródłem jest Słowo Boże, nauczanie Kościoła, szczególnie wyrażone w Katolickiej Nauce Społecznej oraz działalność społeczna ks. Franciszka Blachnickiego.

Metodą jest modlitwa, uporczywe stawanie przed Panem i rozeznawanie aktualnej rzeczywistości w oparciu o dokumenty Kościoła i teksty związane z Założycielem.

1. Słowo Boże

Kol 3,5-17

Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus. Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Nie ma takiej sfery naszego życia, która nie podlegałaby Chrystusowi. Także dbając o naszą ojczyznę i zabiegając o słuszne prawa musimy zdawać sobie sprawę, że pozostajemy wybrańcami Bożymi.

Wyobraźmy sobie jeden dzień w polityce, w czasie którego politycy zastosowaliby się do zaleceń świętego Pawła z listy do Kolosan. Jeden dzień.

Wyobraźmy sobie jeden dzień w naszym życiu, w czasie my sami zastosowalibymy się do zaleceń świętego Pawła z listy do Kolosan. Jeden dzień.

Prośmy w tym miesiącu za parlamentarzystów, aby potrafili zadawać śmierć temu, co przyziemne.

 

2. Źródła oazowe

Ks. Grzegorz Krysztofik, konferencja pt. „Odnowienie przymierza chrzcielnego w Wigilię Paschalną” wygłoszona podczas 41. Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie.

 

Wesja MP3

3. Nauczanie Kościoła

Patriotyzm w nauczaniu Kościoła katolickiego

Artykuł ks. Piotra Przesmyckiego

Artykuł opublikowany w „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2008, vol. 11, nr 2, s. 195-203

Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie

URL: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2008/2008_02_przesmycki_195_203.pdf

Źródło

Modlitwa za parlamentarzystę

Boże, Ty wiesz, że sprawowanie władzy pociąga za sobą liczne niebezpieczeństwa,
dlatego proszę za N., który z Twojej woli został parlamentarzystą:
daj mu – jak Salomonowi – serce pełne rozsądku do podejmowania ważnych decyzji
i rozróżnienia dobra od zła.
Zniwecz w nim pokusę pychy i znaczenia,
a przyoblecz w pokorę i gotowość służby.
Pomóż być skutecznym narzędziem działania w Twoim ręku
dla dobra naszej Ojczyzny i Twojego królestwa. Amen.