WIDZIEĆ

Chrześcijanin bierze odpowiedzialność nie tylko za swoje najbliższe otoczenie, ale też jest wezwany do troski o szeroko pojęte dobro wspólne. Nauka społeczna Kościoła zachęca do „skutecznego podejmowania codziennych zadań na polu kulturalnym, społecznym, ekonomicznym i politycznym”.

OSĄDZIĆ

Uczestnictwo w wyborach i wskazanie odpowiednich osób, odpowiedzialnych za zarządzanie dobrem wspólnym jest wyborem moralnym. Od etapu zdobywania wiedzy o kandydatach przez refleksję nad programem wyborczym do oceny wiarygodności osobistej kandydata. Dla chrześcijanina odpowiedzialność nie kończy się w momencie oddania głosu, ale trwa przez całą kadencję i może wyrazić się w różnych formach wsparcia, w tym w modlitwie wstawienniczej – dostępnej dla każdego.

DZIAŁAĆ

Podejmujemy wyzwanie osobistego spotkania z wybranym posłem lub senatorem. Zapewniamy o codziennej, bezinteresownej modlitwie. Ofiarujemy drobny prezent w postaci książki o Nauce Społecznej Kościoła. Nie oceniamy działań parlamentarzysty, nie komentujemy głosowań.

Modlimy się przez cztery lata, przez cały czas trwania kadencji, modlitwą:

Boże, Ty wiesz, że sprawowanie władzy pociąga za sobą liczne niebezpieczeństwa,

dlatego proszę za N., który z Twojej woli został parlamentarzystą:

daj mu – jak Salomonowi – serce pełne rozsądku do podejmowania ważnych decyzji

i rozróżnienia dobra od zła.

Zniwecz w nim pokusę pychy i znaczenia,

a przyoblecz w pokorę i gotowość służby.

Pomóż być skutecznym narzędziem działania w Twoim ręku

dla dobra naszej Ojczyzny i Twojego królestwa. Amen.

 

Jeżeli chcesz wziąć udział w Salomonie 2.0 i modlić się za za posłów IX kadencji i senatorów X kadencji (2019-2023)– napisz: