Stopniowo i niepostrzeżenie w nasze życie wkrada się ideologia gender. W 1995 roku pod egidą ONZ odbyła się w Pekinie Światowa Konferencja do spraw Kobiet. Za kwestie zasadnicze uznano wdrażanie programów, mających włączać gender – tożsamość płci do ustawodawstwa i polityki publicznej i programów na szczeblu międzynarodowym i regionalnym.

Od 2005 roku Rada Gmin i Regionów Europy aktywnie promuje Europejską Kartę  Równości. Czym ona jest? Jest to dokument mający na celu wpływanie na regulację życia mieszkańców gminy we wszystkich jej aspektach np. edukację, zdrowie, pomoc i świadczenia socjalne, kulturę, sport, czas wolny, mieszkalnictwo a nawet środowisko naturalne. Za przykład proponowanych idei niech więc posłuży Artykuł 13 zajmujący się Edukacją: „Sprawdzania materiałów edukacyjnych szkół ( np. podręczników, przykład mój ) i innych programów edukacyjnych oraz metod nauczania, w celu zapewnienia, że zwalczają one stereotypowe postawy i praktyki”.   Czy istotnie to jest najważniejsze w procesie edukacji?

Jako fundamentalne zasady działań, uznane przez sygnatariuszy Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, uznano między innymi: „Eliminacja  stereotypów opartych na płci, jest podstawą osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn” oraz „Włączając kwestie płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych, konieczne jest promowanie równości kobiet i mężczyzn”.

Wróćmy na podwórko gdańskie.

We wrześniu 2016 r. w Gdańsku została utworzona Rada ds. Równego Traktowania. Zwieńczeniem jej pracy ma być przyjęcie w całości lub jej części Europejskiej Karty Równości w maju 2018 r.  przez Radnych Miasta Gdańska.

W ramach przygotowań do wprowadzenia Europejskiej Karty Równości zainicjowane zostały do tej pory dwa wydarzenia:

  • Panel Obywatelski
  • Moduł  Ekspertów

W trakcie prac Panelu Obywatelskiego uczestnicy, jakimi byli demokratycznie wybrani mieszkańcy miasta Gdańska, odrzucili Rekomendację wprowadzenia Europejskiej Karty Równości. Mimo to prace dalej są kontynuowane.

Moduł Ekspertów powołany został przez Radę ds. Równego Traktowania na wniosek prezydenta Gdańska Pawła  Adamowicza . Moduł Ekspertów rozpoczął działalność w lipcu 2017 r. a jego prace będą trwały do maja 2018. Reprezentacja środowisk katolickich jest w nim mocno ograniczona, a kluczowe  decyzje podejmowane są przez Urzędników Miasta Gdańska mimo naszych protestów i zastrzeżeń.

Niezależnie od powyższego –  wdrażana jest polityka seksualizacji dzieci i młodzieży. Widać to wyraźnie w opracowanej niedawno przez Gdańsk ulotce o nazwie „ZdrovveLove,” w której główny nacisk “edukacyjny” kładziony jest na przedstawieniu   wszelkiego rodzaju nietypowych zachowań seksualnych jako normy. Bez wiedzy rodziców prowadzone są również w szkołach zajęcia z „tolerancji,” a edukatorzy seksualni wkraczają także do pozostałych placówek edukacyjnych.

Reasumując, gorąco zachęcamy do wysyłania listów do prezydenta Miasta Gdańska, do Rady ds. Równego Traktowania, do Radnych  na których głosowaliście,  z zapytaniem, jak wprowadzenie Europejskiej Karty Równości wpłynie na życie Waszych dzieci i wnuków.